O CONCELLO DE SANTIAGO PRESENTA CANDIDATURA Á INICIATIVA “100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE”

O Concello de Santiago, co respaldo da Rede de Excelencia do CEXTEC, presenta a súa candidatura á iniciativa da Comisión Europea “100 Intelligent Cities Challenge” para desenvolver o Proxecto “SANTIAGO IN”. Este proxecto supón a aposta por unha estratexia de transformación dixital para unha cidade sustentable e intelixente, que xere oportunidades, promova o talento e cree emprego de calidade.

Atendendo á dita estratexia a proposta do Concello de Santiago inclúe catro obxectivos: educación innovadora para mellorar e recapacitar; incentivo de start-ups, pemes e economía social nas áreas de coñecemento cultural, biotecnolóxica e industrial; turismo intelixente e sustentable; mobilidade e transporte intelixentes e ecolóxicos.

PROXECTO PARA O IMPULSO DO EMPREGO NO RURAL

O CEXTEC vén de elaborar un proxecto para dinamizar o rural de Compostela, que favoreza o desenvolvemento do talento e contribúa á creación de emprego. O dito proxecto, denominado AGROEMTEC, está pendente de presentación á convocatoria do programa EmpregaVerde do Fondo Social Europeo.

 

O proxecto diríxese a mellorar a empregabilidade das persoas, atendendo especialmente a aquelas competencias que faciliten tanto a adaptación ao mercado laboral como o avance cara a unha economía verde. Con esta perspectiva a proposta inclúe cursos de formación, asesoramentos e outras actividades de innovación social.

 

O CEXTEC promove un enfoque holístico, en que estean involucrados todos os axentes socioecnómicos que fan parte da Rede de Excelencia, para impulsar a recuperación do rural a través da innovación e o emprego.

O CEXTEC DESENVOLVE UN PROXECTO PARA FOMENTAR A IGUALDADE DA MULLER NO MERCADO LABORAL

O CEXTEC, concretamente o Concello de Santiago xunto coa Vicerreitoría de Igualdade da Universidade Santiago a través do programa Woman Emprende, elaborou un programa que ten como obxectivo principal favorecer a contratación do talento feminino, eliminando calquera nesgo de xénero, consciente ou inconsciente, que exista nos procesos de selección.

O dito proxecto, denomimado Talento en Feminino, vaise presentar nos próximos días á convocatoria REC (Dereitos, Igualdade e Cidadanía) da Comisión Europea. As diversas actividades que se propoñen no proxecto céntranse en dotar ás empresas e aos/ás profesionais de xestión das persoas de coñecementos e ferramentas de innovación tecnolóxica que favorezan a presenza da muller no mercado laboral en condicións de igualdade, coa erradicación dos nesgos e prexuízos existentes nos procesos de selección e no propio ámbito laboral.

Para fortalecer e consolidar no tempo estas actuacións procurarase a coordinación e a implicación de todos os axentes socioeconómicos de Compostela, aproveitando para iso ferramentas do CEXTEC como o Observatorio e a Rede de Excelencia no Emprego.

 

O CEXTEC DESENVOLVE UN PROXECTO PARA A IMPLANTACIÓN DA FORMACIÓN DUAL NA UNIVERSIDADE

A proposta, impulsada polo Concello de Santiago a través do CEXTEC, ten como obxectivo xeral estudar o impacto potencial da formación dual no ámbito universitario, para unha implantación coherente coas necesidades das titulacións e das empresas relacionadas co sector biotecnolóxico, así como para mellorar a aprendizaxe, fomentar o emprego, a captación/retención do talento e impulsar novos proxectos emprendendores.

O proxecto, denominado Biotech Dual Education, presentarase este ano á convocatoria Erasmus+ de Asociacións estratéxicas no ámbito da educación e a formación. Co impulso do Concello de Santiago como coordinador, en principio serán socios do proxecto a Universidade de Santiago de Compostela, a Câmara de Braga, a Universidade do Minho e o Centro Nacional para a Investigación Científica en Francia.

O desenvolvemento deste proxecto enmárcase nas actividades da Rede de Excelencia no emprego do CEXTEC, da que tamén forma parte a Universidade de Santiago.

AS BOAS PRÁCTICAS EMPRESARIAIS NA XESTIÓN DO TALENTO TERÁN O RECOÑECEMENTO DO CONCELLO DE SANTIAGO

Ademais de promocionar a produción académica relacionada co talento, o CEXTEC porá en valor as boas prácticas empresariais na xestión do talento mediante unha distinción pública do Concello de Santiago.

No 2020 realizarase a primeira convocatoria deste premio, que terá concorrencia competetitiva, dirixida a empresas con domicilio fiscal e social ou un centro de traballo situado no Concello de Santiago de Compostela.

Trátase de recoñecer iniciativas relacionadas coa retención e a captación do talento, comprendendo actividades, programas ou modos de xestión das persoas, que aporten valor, contribúan a un desenvolvemento saudábel da organización, á xeración dun emprego de calidade e ao incremento da produtividade.

O CEXTEC PREMIARÁ TRABALLOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CO EMPREGO E A XESTIÓN DO TALENTO

O CEXTEC ten como un dos seus obxectivos máis relevantes incentivar a realización de estudos académicos relacionados co emprego, a xeración de emprego e a xestión do talento, así como favorecer a difusión do coñecemento xerado e, en definitiva, apoiar o desenvolvemento produtivo local, a creación de emprego e un modelo de xestión do talento que estimule a súa atracción e retención.

Por estes motivos no 2020 convocaranse os primeiros premios CEXTEC a traballos académicos sobre emprego e xestión do talento, que incluirán diversas categorías: Traballos Fin de Grao (TFG); Traballos Fin de Mestrado (TFM); Teses de Doutoramento; e Traballos de Investigación. Os traballos académicos deberán ter sido presentados e defendidos na Universidade de Santiago de Compostela nos cursos 2018/19 ou 2019/2020, ou tratarse de traballos inéditos elaborados por persoal docente e investigador vinculado a grupos de investigación desta universidade. En todos os casos estableceranse procedementos de concorrencia competitiva para o reparto dun total de 20.000 € en premios.

O CEXTEC IMPULSA O ESTUDO DA XESTIÓN DO TALENTO EN COMPOSTELA

O CEXTEC ten como obxectivo promover o talento, e as boas prácticas na súa xestión, para favorecer o desenvolvemento dun mercado local sustentable, innovador e inclusivo. Como punto de partida para impulsar propostas e actividades resulta necesario coñecer o estado da cuestión na comarca de Compostela, polo que desde o CEXTEC se iniciou un estudo diagnóstico sobre a xestión do talento.

Este estudo de investigación céntrase nos datos e nas perspectivas das empresas de Santiago e a súa área de influencia sobre a cuestión do talento, atendendo a diversos aspectos: recrutamento e selección do talento; retención do talento; “employer branding”; conciliación da vida persoal e laboral; formación continua; desenvolvemento da carreira profesional; clima laboral; cuestións xerais e autovaloración na xestión do talento.

Para a realización deste estudo contactarase con perto de 500 empresas da comarca de Compostela, coa perspectiva de conformar un panel de empresas que permita realizar estudos anuais sobre a materia e comprobar así a evolución na xestión do talento. Estas investigacións sobre o mercado laboral serán as que de xeito principal dean contido ao Observatorio do CEXTEC e estarán a disposición das empresas e da cidadanía en xeral na nosa web.

COMEZA A POSTA EN MARCHA DA REDE DE EXCELENCIA NO EMPREGO QUE PROMOVE O CEXTEC

Para favorecer a innovación e a creación dun emprego de calidade o CEXTEC ten como un dos seus eixos fundamentais a creación dunha rede público-privada que implique aos diversos axentes económicos e sociais.

Esta rede busca promover iniciativas colaborativas e a transferencia de coñecementos para o desenvolvemento de proxectos que axuden á retención e á captación do talento. Por este motivo o abano de posibilidades da rede resulta moi amplo, tanto a nivel temático (formación, proxectos, investigación aplicada, etc., sempre en relación co emprego, a innovación e a xestión do talento), como en canto ás fórmulas e os graos de participación de cada empresa ou entidade.

Neste mes de decembro iniciáronse as actuacións de difusión da rede mediante contactos por correo electrónico e teléfono con entidades e empresas significativas da comarca de Compostela. Tamén é posíbel que a organización interesada se dea de alta na rede a través da propia web do CEXTEC, enchendo este formulario https://www.cextec.com/formulario-rede-de-excelencia/